Vedtægter

Vedtægter for vejlauget på Østervej i Benløs

§ 1

Vejlaugets navn er Østervej Vejlaug.

Dets hjemsted er Østervej, Benløse, 4100 Ringsted.

Vejlaugets adresse er den til enhver tid siddende formands bopælsadresse, der meddeles Ringsted Kommune.

§2

Vejlaugets formål er i medlemmernes interesse og på deres vegne at forestå istandsættelse og vedligeholdelse af den i § 1 nævnte vej. Vejlauget varetager i øvrigt i enhver henseende medlemmernes interesser vedr. den nævnte vej. Andet arbejde på vejen end dens vedligeholdelse er vejlauget uvedkommende.

§3

Meldemsskab:

Medlemmer af vejlauget er enhver ejer af en ejendom, der har vejret til Østervej. Medlemmerne er forpligtet til at overholde vejlaugets vedtægter og leve op til vejlaugets formålsbestemmelse.

§4

Medlemsydelser:

Bestyrelsen fremlægger på generealforsamlingen forslag til kontingent for følgende år. Hver husstand regnes for 1 andel.

§5

Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen er vejlaugets højeste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt først i april.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst ¼ af vejlaugets medlemmer skriftlig fremsender krav herom med angivelse af konkret forhandlingsemne overfor vejlaugets formand. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter modtagelsen af begæring herom.

Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest den 1. marts.

Enhver generealforsamling indkaldes af bestyrelsen ved brev direkte til medlemmerne med et varsel på mindst 14 dage.

Indkaldelse skal angive dagsorden for generalforsamlingen samt oplysning om indholdet af indkomne forslag, der skal behandles af generalforsamlingen. Med indkaldelse til den ordinære generalforsamling,skal følge vejlaugets regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør om generalforsamlingen er lovlig, leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultater. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

Kun vejlaugets medlemmer er stemmeberettigede og kun med 1 stemme pr. medlem.

Der kan afgives stemme ved fuldmagt, dog ingen kan stemme for flere end 5 medlemmer.

Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til foreliggende forhandlingsemner.

På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget på dagsordenen og ændringsforslag hertil, medmindre samtlige medlemmer er repræsenteret og enstemmigt træffer en anden beslutning.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, jævnfør dog §10 og 11.

§ 6.

Den ordinære generalforsamling.

Dagsorden for den ordinære generaforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om vejlaugets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår til godkendelse, herunder fastsættelse af medlemskontingent.

5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

7. Valg af 1 revisor.

8. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år og revisor 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder suppleanten.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en beretning i en dertil autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og referenten.

§7.

Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, umiddelbart efter generalforsamlingen, med formand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen varetager vejlaugets tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med de af vejlauget bestilte arbejder, samt reetabering efter arbejde i henhold til §2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 1 bestyrelsesmedlem kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. Over det, på bestyrelsesmøderne, passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedevaerende medlemmer.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal og man er kun beslutningsdygtig, når alle bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. På bestyrelsesmøder kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsesarbejdet udfores ulønnet, medmindre der på den ordinære generalforsamling er truffet anden bestemmelse.

§ 8.

Tegning og hæftelse.

Vejlauget forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening

Der påhviler vejlaugets medlemmer solidarisk hæftelse for de af vejlaugets påhvilede forpligtelser.

§ 9.

Regnskab.

Vejlaugets regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.

Regnskabet skal for den ordinære generalforsamling være revideret af 1 revisor, der ikke behøver at vxre medlemmer af vejlauget.

Kassereren fører en kassebog over samtlige indtægter og udgifter og udarbejder vejlaugets årsregnskab.

§ 10.

Vedtægtsændringer.

Forslag til ændringer af nærværende vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede er repræsenteret på generalforsamlingen og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes som ikke afgivne stemmer. Er en sådan beslutning truffet uden at 2/3 af de stemmeberettigede er til stede på den pågældende generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Fuldmagt til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige også med hensyn til den anden generealforsamling.

§11

Opløsning

Beslutning om vejlaugets opløsning kan kun træffes på en generalforsmaling, såfremt 9/10 af de stemmeberettigede vedtager det. Til vedtagelse af et forslag om vejlaugets opløsning finder reglerne i §10 anvendelse, idet dog 2/3 erstattes af 9/10.

Ved vejlaugets opløsning, deles laugets formue lige mellem vejlaugets medlemmer, medmindre anden beslutning træffes efter samme regler som i denne §’s stk. 1.

Vedtaget af vejlaugets medlemmer.

Medlemmer af vejlauget er ejerne af:

Østervej 1

Østervej 1 A

Østervej 1 B

Østervej 3

Østervej 5

Østervej 7

Østervej 9

Østervej 11

Østervej 13

Østervej 15

Østervej 17

Østervej 19

Østervej 21

Østervej 23

Kontakt os/Bestyrelsen

Vagn Madsen (11)

Telefon:  57 61 31 27 

Mail: Ullaernamadsen@mail.dk

Carsten Nielsen (15) Kassemester​​

Telefon: 22 13 01 59

Mail: cnt@dbmail.dk 

Emil Møller (1)

Telefon: 42 50 00 81

Mail: emjannex@gmail.com